První certifikovaný pasivní dům stojí v Jenišově u Karlových Varů

Přestože v Německu a Rakousku byly takovéto domy již běžným standardem, v Česku jej oslavovali jako lokálního pionýra. Vápenopísková stavba se sedlovou střechou založená na drti z pěnového skla, která je certifikována v Passivhausinstitutu Dr. Wolfganga Feista v Darmstadtu, má za sebou celou řadu odborných měření a nepřeberné množství návštěv. Byli jsme na jedné z nich.

Obec Jenišov se nachází v okrese Karlovy Vary a má podle statistik největší procentní přírůstek obyvatel v kraji. Hemží se to tady rekreačními chalupami a rodinnými domky, kralují zde obří hypermarkety Globus a Makro i moderní čerpací stanice s neméně moderní myčkou osobních automobilů. Nechybějí ani autosalóny a autoservisy. Obec má připraveno k výstavbě asi dvě stě parcel pro rodinné domy, vybudována je oddílná kanalizace a plyn je přiveden k více než devadesáti procentům zdejších domů.

Základem je dobré místo

Rozhovor s Martinem Konečným z firmy Kalksandstein CZ.Dosažení standardu pasivního domu není tak jednoduché, jak by mohlo na první pohled zdát. Projektant Martin Konečný z firmy Kalksandstein CZ, který je zároveň našim průvodcem, to vysvětluje tak, že průměrné teploty jsou v Čechách nízké, slunečního svitu je méně než v Německu nebo v Rakousku, a proto je nutné vyvarovat se všech možných chyb jak při návrhu, tak při provádění staveb. „Návrhy a kvalita detailů, provedení a konstrukcí, musejí být ještě o třídu vyšší, než je tomu u našich sousedů,“ upozorňuje Konečný.

A jaké nejčastější chyby při projektování má na mysli? Ve své přednášce je shrnuje do několika bodů, které pak v rámci provádění ve vzorovém domě v Jenišově dále rozvádí (viz text Poučme se z chyb). Nejčastěji jsou to podle jeho zkušeností chyby v přípravě: patří sem špatný výběr pozemku, orientace a tvar domu. Dále jsou to chyby v projekci: sem zařazuje nedostatečné řešení detailů tepelných mostů, naprostou absenci dimenzování (domy se často navrhují takzvaně „od oka“) a neznalost nových materiálů, technologií a dalších technických možností. Za nejzávažnější však považuje chyby při provádění stavby: jedná se o řešení detailů, o aplikaci materiálů s jinými materiálovými vlastnostmi než bylo projektováno (okna, izolace); hovoří také o špatné regulaci vzduchotechniky, která se často neprovádí podle daného výpočtu (PHPP), nedodržují se zásady pro dosažení vzduchotěsnosti, ani pro kompaktní tepelnou obálku. A tak bychom mohli pokračovat ještě dále a dále…

Shoda investora s realizátorem

Podstatným rysem pro kvalitní stavbu je kromě již zmíněného také „osvícenost“ investora a profesionalita prováděcí firmy. Musejí být ve shodě. V případě vápenopískového pasivního domu v Jenišově se to povedlo. Podle doložených výsledků měření dosahuje potřebu energie 15 kWh/m² za rok (dle PHPP 2007) a splňuje přísná kritéria Passivhausinstitutu Dr. Wolfganga Feista v Darmstadtu. Investor i realizační firma našli společnou řeč.

„V České republice se mnoho domů za pasivní pouze vydává. My můžeme investorovi gratulovat k certifikovanému pasivnímu domu. Splnění všech parametrů bylo obzvláště náročné zejména proto, že dům se nachází v nepříznivé klimatické oblasti. Celá certifikace probíhala osm měsíců, prověřen a doložen musel být každý detail, materiál či vlastnosti. Tento certifikát je nejvyšší známkou kvality,“ podotýká Martin Konečný.

Přestože zadávací dokumentace pro výpočet pasivního domu (dle PHPP 2007) je poměrně náročná a vyčerpávající (komplexní informace najdeme zde, soubor zadání pro PHPP), je dobré připomenout alespoň základní body. Investor a majitel domu Martin Šperl hovořil při návštěvě o tom, že výpočet PHPP k certifikaci se prováděl až po dokončení a ze skutečných naměřených hodnot Blower-door testu a po regulaci vzduchotechniky. Připomněl také důležitost identifikačních údajů a klimatických dat (průměrné měsíční teploty), údajů o celoročním slunečním záření v dané lokalitě, dále klimatické místní zvláštnosti (např. mrazové údolí, tok studeného vzduchu z kopce, návětrná strana apod.) a údajů o základových poměrech (typ zeminy, základů apod.).

O přípravě projekčních podkladů se pak dále zmínil Martin Konečný. Kromě běžných údajů (celková situace, orientace budovy a poloha) zdůraznil nutnost zobrazení míst vzniku tepla, jeho ukládání (například zásobníky tepla, boilery atd.), případně vedení a standard tepelné izolace v těchto místech, a výpočet ztráty tepelným mostem v dvourozměrném teplotním poli (Y) a délky tepelných mostů pro jednotlivé detaily tepelných mostů.

„Součinitel psí je nutno počítat pro vnější rozměry – případně je v PHPP možný přepočet z vnitřních rozměrů na vnější rozměry. Pokud nejsou tepelné mosty vypočteny, dosazujeme do výpočtu standardní hodnoty pro vápenopískové konstrukce z programu Wärmebrückenka­talog,“ vysvětloval Konečný, ukazoval další technické údaje a pomůcky pro výpočet a odkazoval přitom na internetové stránky firmy (viz text Zakládání vápenopískových do­mů).

Měření vzduchotěsnosti

Měření vzduchotěsnosti se v Jenišově provádělo dle standardů pouze ve vytápěné části domu. Nevytápěné části budovy (sklepy, zimní zahrady apod. ) se z měření vynechávají. „Měření je nutné provádět podle EN 13829 a součástí protokolu o měření je také přesný výpočet objemu měřených místností. Patří sem i údaje o funkčnosti vzduchotechniky včetně objemů vzduchu, popřípadě doporučení k používání vzduchotechniky,“ dodává Konečný a ukazuje osvědčení. Jsou zde pečlivě vyobrazeny všechny naměřené hodnoty. Získání tohoto osvědčení zaručuje majiteli a investorovi, že dům má mimořádné izolační vlastnosti a hodnotně zpracované stavební detaily po stránce stavební fyziky.

V tomto případě dosáhl dům potřeby energie 15 kWh/m² za rok dle PHPP 2007 a vyznačuje se také výbornou vzduchotěsností n50 = 0,29 h-1. Protože je v domě instalováno řízené větrání s rekuperací tepla, je zajištěna velmi vysoká kvalita vnitřního vzduchu a zároveň velmi nízká spotřeba elektrické energie. Celková primární energie na vytápění, přípravu teplé vody, větrání a domácí spotřebu při standardním provozu nepřekračuje podle těchto údajů 113 kWh/m² za rok. Získání certifikátu bylo podle slov Martina Šperla o to cennější, že dům je postaven v lokalitě s klimatickými podmínkami, které patří v rámci ČR k nejméně příznivým.

Vápenopískový standard a nová řešení

Další zajímavostí tohoto pasivního domu, která jistě není ojedinělá, je řešení základové desky na hutněném násypu drti z pěnoskla. „Drť z pěnoskla je levnější alternativou k XPS. Materiál je plně recyklovatelný a vydrží dále. Vše bylo při realizaci o mnoho jednodušší a rychlejší. Myslím tím založení železobetonové desky na drti pěnoskla i hrubou stavbu z vápenopískových cihel. O něco složitější byla montáž oken a příprava na provedení kontaktního zateplení. Studium bylo nutné u kompaktní rekuperační jednotky Nilan a u solankového zemního výměníku,“ vysvětluje investor Martin Šperl.

A jaká jsou konstrukční a technická řešení stavby a konstrukcí tvořící obálku pasivního domu v Jenišově? Především přízemní není podsklepené – a tady je nutné připomenout zásady pro nepodsklepené budovy při zakládání na pasech.

„Takovéto založení masivního vápenopískového pasivného domu se používá nejčastěji. Základy jsou provedené na pasech, svislá izolace směřuje dolů, je zatažena z vnějšího líce základového pasu. Zároveň na podkladním betonu existuje vodorovná tepelná izolace. Vzniká tak tepelný most pod svislou stěnou, který se řeší pěnosklem. Druhým možným řešením je KS-ISO Kimmsteine – vápenopískový vylehčený blok. Tepelněizolační vlastnosti jsou ale o něco horší,“ vysvětluje s odkazem na internetové stránky firmy projektant.

Objekt je pokrytý sedlovou střechou, nosná konstrukce střechy je z dřevěných sbíjených vazníků. Střední hodnota součinitele prostupu tepla činí: Uem = 0,11 W/(m2.K)


Okna:
Zasklení Internorm 3LA IBE-LIGHT Edelstahl 4b/12Kr/4/12Kr/b4 Krypton
izolační trojsklo plněné kryptonem s nerezovým distančním rámečkem
Ug = 0,49 W/m².K
g = 0,5
Okenní rámy Internorm edition, dřevohliníkové
Uf = 0,90 W/m².K ot­víravá okna
Uf = 0,76 W/m².K pevná okna
Ψg = 0,053 W/(m.K)

Vchodové dveře:
Internorm Selection
U = 0,73 W/m².K

Rekuperační jednotka, ohřev TUV
kompaktní vzduchotechnická jednotka s aktivní rekuperací tepla Nilan VP 18 K 10 P pro vytápění a ohřev teplé vody

Solankový zemní výměník:
Netec (www.sole-ewt.de)

Doplňkové vytápění:
doplňkový zdroj tepla pro vytápění – elektrické podlahové topné rohože a infrapanely o celkovém výkonu 1 kW

Součinitel prostupu tepla
Popis konstrukce*Vy­počítané hodnota U [W/m².K]
Obvodová stěna*0,105
Strop pod nevytápěnou půdou*0,071
Podlaha na terénu*0,091

Technická data:
Zastavěná plocha: 121,8 m²
Užitná plocha dle PHPP: 95,8 m²
Užitná plocha dle TNI 730329:100,5 m²
Potřeba tepla na vytápění: 15 kWh/m² za rok dle PHPP 2007
Potřeba tepla na vytápění: 9 kWh/m² za rok dle TNI 730329 (výpočet dle Energie 2009 vč. Detailního výpočtu tepelných mostů)
Zařazení domu dle TNI 730329 do kategorie: RD10P
Potřeba primární energie na vytápění, TUV, větrání, osvětlení a domácí spotřebiče: 113 kWh/m² za rok dle PHPP 2007
Potřeba primární energie dle TNI 730329: 45 kWh/m² za rok
Předpokládané náklady na vytápění, ohřev TUV, větrání a provoz domácích elektrospotřebičů včetně svícení: 11 000 Kč/rok (dle cenové úrovně roku 2009, tarif pro elektřinu D56d)
Dosažená vzduchotěsnost n50: 0,29 h-1

Identifikační údaje domu:
Místo stavby: Jenišov u Karlových Varů
Rok výstavby: 2009 – 2010
Cena: 5 200,– Kč/m3 obestavěného prostoru (vč. DPH)
Počet bytových jednotek: 1
Počet osob: 3

Fotogalerie: Kalksandstein CZ s.r.o., vápenopískové cihly Zapf Daigfuss

Datum: 9.5.2011 Autor: Vlastimil Růžička všechny články autora Recenzent: Ing. Martin Konečný

Zdroj: http://stavba.tzb-info.cz/…rlovych-varu

Zapf Daigfuss
KS - konecn starostí