Sídliště pasivních domů v Dobřanech ze zdicího systému Kalksandstein KS-QUADRO E

Pro sídliště pasivních domů v Dobřanech byl vybrán vápenopískový zdicí systém Kalksandstein KS-QUADRO E od známé firmy Zapf Daigfuss.

Cílem bylo dosáhnout parametrů pasivního domu a také získat dotace z programu Zelená úsporám. Výpočty stavební fyziky pro všechny domy vč. žádostí z programu Zelená úsporám provedla firma Kalksandstein CZ s.r.o.

V současnosti je postaveno 5 pasivních domů ze 14 plánovaných. Ze 4 obydlených domů je již možné sbírat data z provozních hodnot užívání domu a ověřit tak původní návrh pasivního domu. Sídliště pasivních domů v Dobřanech se pomalu rozrůstá, tak jak jdou do prodeje jednotlivé domy, dle původní koncepce zastavěného území. Investorem je firma OZ Trading z Dobřan. Pro celé sídliště byl vybrán vápenopískový zdicí systém Kalksandstein KS-QUADRO E od známé firmy Zapf Daigfuss.

Cílem bylo dosáhnout parametrů pasivního domu, získat dotace z programu Zelená úsporám. Proto bylo nutné racionálně vyřešit nejen samotný dům, ale také vzájemné postavení domů mezi sebou dle přání investora. Prvním úkolem bylo tedy optimalizovat dům po tepelně technické stránce tak, aby bylo dosaženo co nejlepšího výsledku. Výpočty stavební fyziky pro všechny domy vč. žádostí z programu Zelená úsporám provedla firma Kalksandstein CZ s.r.o.

Optimalizace domů z hlediska stavební fyziky byla prováděna pomocí nástroje pro navrhování pasivních domů – PHPP. Jedním z nejdůležitějších parametrů pro navrhování pasivního domu je co největší podlahová plocha vůči co nejmenšímu obestavěnému prostoru. Je to logické – každý z nás chce užívat obytnou plochu a již méně ho zajímá, jak vlastně jsou tlusté konstrukce zdí, stropních desek, jak jsou veliké základy apod. Toto investora zajímá samozřejmě pouze a jedině v případě, že za to musí platit, a to jak při stavbě, tak při užívání domu díky následným tepelným ztrátám.

Tloušťka všech nosných konstrukcí KS-QUADRO E je pouze 15 cm!

Pro nosné konstrukce všech domů celého sídliště byl zvolen systém strojního zdění vápenopískových velkoplošných bloků KS-QUADEO E Zapf Daigfuss včetně elektroinstalačních kanálů. Tloušťka nosných konstrukcí činí pouhých 15 cm! Vápenopískové bloky Kalksandstein takovéto dimenzování nosných stěn zcela bez problémů dovoluje. V této tloušťce zdiva se stále častěji projektují pasivní domy na Slovensku, neboť zde se počítají pasivní domy dle německého PHPP a podíl obestavěného prostoru ku podlahové ploše je nezanedbatelnou výhodou u pasivního domu. Zároveň u těchto domů v Dobřanech bya stanovena tloušťka tepelné izolace na fasádách na 26 cm šedého polystyrenu. Celková tloušťka obvodové nosné stěny tak činí pouze 42 cm a to včetně omítek! Přesto při této tl. obvodového zdiva činí součínitel U = 0,118 W/(m2.K).

Když byl optimalizován obestavěný prostor samotného domu, bylo nutné přikročit k optimalizaci domu jako takového z hlediska solárních zisků. Proto se pro každý dům navrhovala okna dle co největší výhodnosti z hlediska energetického včetně řešení detilů předsazené montáže oken. Toto je možné opět pomocí PHPP. Nicméně nejednalo se pouze o návrh a optimalizaci jednotlivých domů samostatně, ale také s ohledem na umístění všech domů vzájemně. Bylo nutné zohlednit zastavění území a to, že jsou domy poměrně blízko sebe.

Proto byl vypracován 3D model celého území a posuzovalo se stínění každého jednotlivého okna v celém sídlišti zvlášť. Výsledkem této optimalizace bylo 13 pasivních domů, kde byla podána žádost o dotaci z programu Zelená úsporám a 1 nízkoenergetický dům. U jediného domu se nepodařilo dosáhnout pasivního standardu pro podání žádosti z programu Zelená úsporám, a to jen kvůli natočení tohoto domu vůči světovým stranám, které však bylo nutné pro zachování navržené koncepce celého sídliště.

Ukázalo se, že zastavění území v pasivním standardu je zcela bez problému možné, pokud se použije optimalizace v PHPP a budou se zohledňovat také vzájemné vztahy mezi domy. Nejmenší vzdálenost mezi jednotlivými domy je méně než 9 m.

3D model oslunění celého sídliště ke stanovení zastínění všech oken v sídlišti

Všechny domy byly samozřejmě optimalizovány také z hlediska zdicího systému KS-QUADRO E. Pro všechny stěny zpracovala firma Zapf Daigfuss kladecí plány KS-QUADROPLAN. Tato optimalizace umožnila mimořádně rychlou výstavbu celého domu. Zdění pomocí minijeřábu je jednoduché. Jedno podlaží trvá vyzdít 2–3 pracovní dny, kompletně obě podlaží je možné vyzdít s jedním pracovníkem a minijeřábem za 5 pracovních dní.

Přestávka na oběd. Stavba prvního domu pomocí minijeřábu a systému KS-QUADRO E po 5 hodinách od zahájení.

Příklad z KS-QUADROPLANu – jedna z obvodových stěn 1. NP.

KS-QUADROPLAN umožňuje také přípravu elektroinstalačních dutin pro vedení svislé elektroinstalace. Elektroinstalace je vedena tak, že je zcela minimálně narušená vzduchotěsná vrstva. U vápenopískových pasivních domů hrají právě tyto elektroinstalační dutiny mimořádnou roli pro dosažení vynikajících vzduchotěsností. Právě proto také nejlepší naměřené výsledky testu Blower-door v České republice vůbec jsou u těchto konstrukcí. Nejinak tomu bylo také zde. První 4 postavené hotové domy mají výsledky testu Blower-door: 0,11 h−1, 0,14 h−1, 0,15 h−1 a 0,17 h−1. Výsledky byly měřeny různými firmami, různými přístroji a v různém čase, přesto je vidět u stejných domů je možné opakovaně dosahovat naprosto vynikající vzduchotěsnosti, což je dáno zejména zvoleným konstrukčním systémem KS-QUADRO E a samozřejmě také pečlivostí provedení práce.

Takovéto hodnoty vzduchotěsnosti dále snižují náklady na užívání domu.

První dva pasivní domy se souboru Hnízdo Dobřany

Současný stav (2014) výstavby sídliště pasivních domů. V popředí již dokončené první 4 pasivní domy. V pozadí je vidět hrubá stavba pátého domu z vápenopískových bloků KS-QUADRO E.

Pasivní domy jsou osazené solární termické kolektory Bramac BSK o celkové ploše 12 m2, orientované na jih, se sklonem 42°, akumulační nádrž 1000 l, doplňkovým zdrojem je elektřina. Nyní se můžeme dozvídat od jednotlivých obyvatelů data z užívání jednotlivých domů. Z jednoho domu jsou k dispozici data spotřeb po 3 letech užívání, z ostatních zatím pouze z jedné sezony. Z výpovědi majitelů vyplývá, že domy díky své koncepci jsou samozřejmě velmi závislé na slunečním svitu, proto i celkové náklady na užívání domů kolísají. Přesto se celkové náklady na všechny energie (vytápění, TUV a elektřina na provoz domácnosti) pohybují v rozmezí 19–26 tis. Kč ročně. A to je oproti stávající zástavbě určitě velmi pěkný výsledek.

Prameny, identifikační údaje:

  • Fotografie: Ing. Martin Konečný, Kalksandstein CZ s.r.o.
  • Stavební fyzika, PHPP, žádosti k programu Zelená úsporám: Kalksandstein CZ s.r.o.
  • Projekt stavební části: Ing. Zdeněk Baxa
  • Investor: OZ Trading s.r.o.
  • Zdicí materiály Kalksandstein KS-QUADRO E: Zapf Daigfuss Vertriebs GmbH

Stavba pasivního domu se sedlovou střechou v PlzniDatum: 3.11.2014
Organizace: Kalksandstein CZ s.r.o., vápenopískové cihly Zapf Daigfuss

Zdroj: http://stavba.tzb-info.cz/…-ks-quadro-e

Zapf Daigfuss
KS - konecn starostí