Všeobecné obchodní podmínky Zapf Daigfuss Vertriebs – GmbH

Platné od 1. ledna 2017

§1 Všeobecně, rozsah platnosti

 1. Předložené Všeobecné obchodní podmínky (dále uvedeno „VOP“) jsou základem všech našich nabídek, dodávek a plnění v obchodním styku s podnikajícími subjekty ve smyslu § 14 BGB, s právnickými osobami nebo veřejnoprávními subjekty.
 2. VOP platí především pro smlouvy o prodeji a dodávce movitých věcí (dále uvedeno jako „zboží“), bez ohledu na to, zda zboží sami vyrobíme nebo nakoupíme u dalších dodavatelů (§§ 433, 651 BGB). VOP jsou součástí všech smluv, které uzavřeme s obchodními partnery (dále uvedeno jako „kupující“), o námi nabídnutých dodávkách a plnění, především, ale ne výhradně, na vápenopískové cihly dle ČSN EN 771–2/DIN 20000–402 a KS-QUADRO E dle Z 17.1–551.
 3. VOP platí v aktuálním znění také pro všechny budoucí obchodní vztahy s tímtéž kupujícím, aniž bychom na ně museli v každém jednotlivém případě znovu poukazovat; o změnách našich VOP budeme kupujícího okamžitě informovat.
 4. Naše VOP jsou platné výlučně. Rozdílné nebo další rozšiřující podmínky kupujícího nebo třetích osob platí jedině tehdy, pokud jsou nám předem známé, nejsou proti nim námitky z naší strany, nejsou v rozporu s našimi VOP a jsou v jednotlivých případech písemně dohodnuty. Platnost jiných obchodních podmínek nevzniká a neexistuje ani v případech, kdy vezmeme v úvahu písemnou podobu, která obsahuje nebo odkazuje na jiné obchodní podmínky kupujícího nebo třetích osob.
 5. Zásadní prohlášení a oznámení, která jsou předána ze strany kupujícího až po uzavření smlouvy s námi (např. termíny, reklamace, oznámení o odstoupení nebo o menších dodávkách) jsou účinné jedině tehdy, pokud jsou písemně dohodnuty.

§ 2 Nabídka a uzavření smlouvy

 1. Všechny naše nabídky jsou nezávazné, pokud není jejich závaznost jinak výslovně uvedena.
 2. Teprve na základě objednávky kupujícího můžeme vystavit závaznou nabídku, na základě které může být plnění smluvně požadováno. Jsme oprávněni přijmout objednávku nebo požadavek smluvní nabídky ve lhůtě do 14 dnů po obdržení objednávky. Přijetí objednávky může být potvrzeno písemnou nebo elektronickou formou nebo rovnou předáním zboží kupujícímu.
 3. Pro rozsah smluvně závazného plnění je rozhodující naše potvrzení objednávky v rámci těchto VOP. Ústní dohody a ujednání před potvrzením objednávky nejsou závazná a jsou nahrazena potvrzením objednávky, pokud v potvrzení objednávky není platnost ústních ujednání výslovně uvedená.
 4. Dodatky a změny smluvně dohodnutých ustanovení včetně těchto VOP nabývají účinnosti písemnou formou. S výjimkou jednatelů společnosti a prokuristů nejsou naši zaměstnanci oprávněni uzavírat odlišné ústní dohody.
 5. Údaje k předmětu zboží nebo služeb jako je hmotnost, rozměry, tvar, použité hodnoty, odolnost, tolerance anebo technická data formou našeho znázornění těchto údajů ve výkresech a náčrtech jsou jen orientační, pokud použitelnost ke smluvně stanovenému účelu nepředpokládá přesné odsouhlasení. Tyto údaje nepředstavují žádné zaručené charakteristické vlastnosti, jen popisy a označení zboží nebo plnění. Zkoušky a vzorky slouží jen jako názorné ukázky s průměrnou charakteristikou jakosti, rozměry a barvami. Obvyklé odchylky, zejména změny v rámci tolerance norem EN, příp. DIN, a odchylky, které vznikají na základě právních předpisů a představují technické zlepšení, jsou přípustné, pokud není omezena použitelnost smluvně stanoveného účelu.

§3 Ceny a platební podmínky

 1. Není-li v jednotlivých případech dohodnuto jinak, platí naše běžné ceny v době uzavření smlouvy, s výhradou chyb.
 2. Ceny jsou platné pro rozsah služeb uvedených v potvrzení objednávky. Dodatečné a speciální služby budou účtovány zvlášť. Vícenáklady, které vzniknou změnou objednávky po uzavření smlouvy, jdou k tíži kupujícího.
 3. Cenami se rozumí ceny „ze závodu“ plus navýšení o zákonnou daň z přidané hodnoty pro stanovené místo plnění a u vývozu také o clo a další daně a veřejné poplatky. Vedlejší náklady, které vzniknou v souvislosti s dodáním zboží, jako např. poplatek za vážní lístky, místní příplatky aj. jdou rovněž k tíži kupujícího.
 4. Jakmile jsou smluvní ceny dohodnuté dle našeho ceníku, ale dodávka musí být uskutečněna později než 4 měsíce od uzavření smlouvy, platí při dodání aktuální ceníkové ceny. Pokud jsou domluvené při uzavření smlouvy pevné slevy nebo procentuální rabaty, budou tyto pevné slevy nebo procentuální rabaty dodrženy.
 5. Faktury jsou splatné do 30 dnů, pokud není písemně dohodnuto jinak. Za rozhodující se považuje připsání peněžní částky na náš účet.
 6. Po uplynutí lhůty splatnosti faktury je kupující v prodlení. Kupující v prodlení musí za dobu prodlení zaplatit platné zákonné sazby úroků z prodlení. Vyhrazujeme si právo účtovat také zvýšené náklady, které nám z prodlení vzniknou. Náš nárok na obchodní splatnost úroků (§ 353 HGB) vůči kupujícím zůstává nedotčen.
 7. Skonto poskytnuté ke dni doručení bude poskytnuto jen v případě, že jsou uhrazeny veškeré dříve splatné faktury a neexistují žádné nevypořádané účty. Skonto se vztahuje jen na čistou hodnotu zboží, ne na příplatky, dopravu, mýtné, poplatek za palety aj. Na směnky a šeky, jejíchž přijetí jsme si výslovně vyhradili, není žádné skonto rovněž poskytováno. Oprávněná částka skonta je uvedena na naší faktuře.
 8. Kupující má právo na vzájemný zápočet jen v případě, že jsou jeho protipožadavky právoplatné nebo námi akceptované. Kupující může svoje právo na zadržení platby uplatnit jedině tehdy, pokud je jeho protipohledávka založena na stejném smluvním vztahu. V případě vadné dodávky, zůstávají kupujícímu jeho oprávněné nároky nedotčeny.
 9. Pokud je po uzavření smlouvy zřejmé, že platba za naši dodávku je ze strany kupujícího ohrožena, jsme podle zákonných předpisů oprávněni odmítnout plnění a případně po stanovení termínu odstoupit od smlouvy (§321 BGB).
 10. Při nedodržení platebních podmínek ze strany kupujícího si výslovně vyhrazujeme právo na uhrazení celého zbývajícího závazku.

§ 4 Dodávka, dodací lhůta a prodleva dodání

 1. Dodací lhůta je sjednána individuálně, příp. nám sdělena při přijetí objednávky; začíná běžet teprve tehdy, až nám kupující poskytne k dispozici veškeré informace a podklady k uskutečnění dodávky. Jinak dodací lhůta činí cca. 4 týdny od uzavření smlouvy. Pokud je smluvně sjednaná doprava zboží, myslí se dodací lhůty až do okamžiku předání přepravní firmě, dopravci nebo jinému zprostředkovateli dopravy.
 2. Pokud není smluvně dohodnuto jinak, musí kupující ve lhůtě 3 měsíců od objednání zboží odebrat. Pokud odběr nebyl učiněn včas a námi stanovená lhůta pro odběr již vypršela, můžeme odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody.
 3. Pokud nebudeme moci splnit dodací lhůty z důvodů, které nemůžeme ovlivnit (nedostupnost zboží nebo služby), budeme kupujícího neprodleně informovat a současně mu sdělíme předpokládaný nový termín dodání. Pokud není zboží nebo služby ani v nové dodací lhůtě k dispozici, jsme oprávněni částečně nebo zcela odstoupit od smlouvy a již obdržené protiplnění od kupujícího neprodleně vrátíme. Jako případ nedostupnosti zboží nebo plnění v tomto smyslu platí zejména ne včasná samostatná dodávka od jiného subdodavatele v rámci naší dodávky pro kupujícího, u které ani my ani náš subdodavatel jsme nedostupnost nezavinili, nebo nejsme v daném jednotlivém případě povinní dle smlouvy obstarat.
 4. Výskyt našeho prodlení dodávky se řídí platnými právními předpisy. V každém případě je ale vyžadována upomínka od kupujícího. Pokud se dostaneme do prodlení s plněním, může kupující vyžadovat paušální náhradu škody z prodlení. Paušální náhrada činí za každý ukončený kalendářní týden prodlení 0,5 % z čisté hodnoty zboží, celkem však nejvýše 5 % z hodnoty pozdě dodaného zboží. Vyhrazujeme si právo na prokázání, že kupujícímu nevznikla žádná škoda nebo jen podstatně menší než uvedený paušál.
 5. Práva kupujícího dle § 8 těchto VOP, zejména na vyloučení odpovědnosti plnění (např. na základě nemožnosti nebo odmítnutí plnění), zůstávají nedotčena.
 6. Dodané obaly nám mohou být vráceny zpět v rámci právních předpisů, pokud jsou čisté a neobsahují cizí látky. Pokud obaly nejsou vráceny nám, náklady vzniklé vrácením obalů a palet i ostatní náklady, např. na likvidaci obalového materiálu, nebudou námi hrazeny.
 7. Dílčí dodávky jsou možné pouze tehdy, když:

  (i) v rámci smluvních podmínek splní zamýšlený účel kupujícího

  (ii) je zajištěna i dodávka zbývající části zakázky

  (iii) kupující nemusí kvůli tomu vynakládat žádné dodatečné úsilí a nevzniknou mu tak žádné dodatečné náklady (pokud nesouhlasíme s převzetím těchto nákladů)

§ 5 Provedení dodávky

 1. Dodání zboží je provedeno buď naším smluvním transportem, nebo vlastním vyzvednutím ze strany kupujícího.

Dodání naším smluvním transportem

 1. Při dodávce zboží naším transportem má kupující povinnost zajistit, aby vozidlo, které zboží dováží, mohlo bez problémů a bez čekání dojet a vyložit zboží na místo určení.
 2. Kupující se stará o bezproblémové vjetí a vyjetí naších vozidel s celkovou hmotností do 40 tun do a z místa vyložení. V místě otáčení nákladního vozidla stejně jako v potřebné oblasti vykládaní musí být odstraněny nebo odsunuty veškeré překážky.
 3. V případě, že dle výše uvedeného bodu 3. nebyly zabezpečené podmínky pro požadované dodání a převzetí zboží, je kupující odpovědný za jakékoliv škody vzniklé na našich vozidlech.
 4. Kupující je povinen zabezpečit nezbytný úklid veřejných příjezdových ploch.
 5. Dále je kupující povinen zajistit, aby byl k dispozici dostačující prostor pro vyložení nákladu a také pověřenou osobu k převzetí zboží a k podpisu dodacího listu.
 6. Při porušení výše uvedených povinností kupujícího jsme oprávněni požadovat po kupujícím proplacení vzniklých vícenákladů, včetně dodatečných transportních nákladů.

Osobní odběr vlastním transportem

 1. V případě vlastního odběru zboží ze strany kupujícího je třeba, aby technická výbava určeného nákladního vozidla byla vhodná k vyzvednutí a dopravě určeného zboží. Nákladní vozidlo musí byt přizpůsobeno také nakládacímu zařízení našeho závodu.
 2. Vyzvednutí dodávky se uskuteční v našich obvyklých nakládacích časech po předložení pokynu k vyzvednutí na základě uvedení jména příjemce.
 3. Zboží k přepravě je připraveno a zabaleno. Dopravce, příp. řidič (dále „speditér“), se řídí § 412 věty 1 BGB, má povinnost nakládat a vykládat dle odpovídajících předpisů § 22, 23 StVO.
 4. Pokud naložíme dle přání speditéra zboží na vozidlo, nejedná se o činnost nakládky ve smyslu § 412 BGB. Pro nakládku a pojištění nákladu ve smyslu § 22,23 StVO je v každém případě odpovědný speditér. Ten se zavazuje k bezpečnému naložení přepravovaného zboží, k urovnání a připevnění nákladu a k opuštění prostoru závodu jen ve smyslu zajištěného nákladu dle StVO.
 5. Pokud ze strany speditéra nebude zajištěna bezpečná přeprava zboží s vhodným typem vozidla, jsme vždy oprávněni odmítnout vydání zboží z našeho závodu.
 6. Kupující nemá dle dohodě o termínu odběru žádný nárok na plnění, pokud vozidlo, které je pro vyzvednutí zboží určeno, není vhodné k tomuto účelu nebo z jiného důvodu nebude přistaveno k naložení v dohodnutém termínu.

§ 6 Přenesení rizika

 1. Nebezpečí náhodného zničení a náhodného znehodnocení zboží přechází na kupujícího nejpozději předáním. Při obchodu, který se uskutečňuje zasíláním, přechází nebezpečí náhodného zničení, náhodného znehodnocení zboží a nebezpečí zpoždění dodávky již vydaného zboží (přičemž určující je počátek procesu naložení) na speditéra, dopravce nebo na jinou osobu zodpovědnou pro provedení odeslání zboží. Pokud je smluvně sjednáno náhodné zničení nebo znehodnocení, je převzetí rozhodující pro přenesení rizika.
 2. Odstavec 1 tohoto paragrafu platí také při částečných dodávkách.
 3. K přenesení rizika dochází i tehdy, pokud je kupující s převzetím v prodlení.

§ 7 Výhrada vlastnictví

 1. Dodávané zboží je výhradně naším majetkem až do úplného zaplacení, totéž platí i pro budoucí požadavky z uzavřené smlouvy a dosavadních obchodních vztahů s kupujícím (zajištěné pohledávky). Toto ustanovení je platné i v případě, že za dodané zboží bylo ze strany kupujícího částečně zaplaceno.
 2. Zboží, které není zcela zaplaceno a je dosud naším vlastnictvím, musí byt kupujícím bezplatně uschované a zajištěné. Kupující je zavázán zboží pojistit pro běžná rizika jako je požár, povodeň a krádež na vlastní náklady. Pokud i přes naše upozornění této své povinnosti nedostojí, jsme oprávněni zboží pojistit na náklady kupujícího, pojistné zaplatit a považovat ho jako další smluvní závazek kupujícího. Kupující nám v tomto případě s okamžitou platností přenechá veškeré své nároky vůči pojišťovateli nebo viníkovi v daném pojistném případě.
 3. Až do úplného zaplacení ze strany kupujícího naše zboží nesmí být převedeno do vlastnictví třetí osoby, nebo zatíženo jakýmkoliv právem třetí osoby.
 4. Kupující má povinnost nás písemně informovat o nakládání třetích osob s naším zbožím, především v případech zabavení nebo jiném porušení našich práv třetími osobami, stejně tak i v případech poškození nebo zničení našeho zboží. Je povinen nám předat veškeré podklady k intervenci, v rámci přiměřenosti nás v takových případech podpořit a nést vzniklé přiměřené náklady s tím spojené.
 5. Kupující je oprávněn prodat dál zboží v našem vlastnictví pouze za předpokladu, že zboží není předem zajištěno právem dalších třetích osob v tomto prodeji. Je smluvně zavázán vyhradit si právo na vlastnictví až do úplného zaplacení ze strany dalšího odběratele. Kupující nám předem postoupí veškeré nároky ze svých zajištěných pohledávek, vzniklé v souvislosti s dalším prodejem našeho zboží.
 6. Po postoupení je kupující oprávněn vymáhat pohledávky z dalšího prodeje u svých odběratelů. Naše právo na vymáhání tímto není dotčeno. Jakmile kupující řádně dostojí svým závazkům, nebudeme naše právo sami dále uplatňovat. Na naši žádost nás kupující seznámí s tím, kdo je třetím dlužníkem a postoupí nám své pohledávky. Nezávisle na tom máme právo oznámit postoupení našich pohledávek třetí straně. Kupující se zavazuje nepostupovat nároky z dalšího prodeje našeho zboží třetí osobě, povolit nám námitky ohledně zákazu postoupení a nesjednávat zákaz postoupení s třetím dlužníkem.
 7. Kupující je oprávněn zboží v našem vlastnictví použít nebo zpracovat. Použití nebo zpracování zboží ze strany kupujícího se uskutečňuje stále s tím, že se jedná o naše zboží. Pokud dojde ke zpracování nezaplaceného zboží na nám nepatřícím objektu, získáváme tak spoluvlastnický podíl daného objektu, který odpovídá podílu hodnoty našeho zboží k celkové hodnotě tohoto objektu. Pro objekt, který vznikl zpracováním našeho zboží a naším jménem a na kterém nám vznikl spoluvlastnický podíl, platí ustanovení ve smyslu bodu 1., 5. a 6. Totéž platí, pokud je námi vlastněné zboží spojeno nebo smícháno s jiným nám nepatřícím zbožím. Pokud spojením nebo smícháním zboží zanikne náš majetek, kupující nám přenechává svá dosavadní vlastnická práva v rozsahu hodnoty námi dodaného zboží. Také zde platí ustanovení bodu 1., 5. a 6.
 8. Zavazujeme se uvolnit stávající výhradu vlastnictví podle našeho uvážení ve chvíli, kdy záruka zaplacení ze strany kupujícího je o více než 10% vyšší, než hodnota nezaplaceného zbo­ží.
 9. Jsme oprávněni podle právních předpisů odstoupit od smlouvy a na základě výhrady vlastnictví požadovat zpět zboží v případě, že se kupující chová v rozporu se smlouvou, především pokud je v prodlení s platbou nebo v případě porušení povinností kupujícího dle bodů 3. a 4. tohoto paragrafu. Pokud nám kupující nezaplatí kupní cenu, smíme uplatňovat toto právo pouze v případě, že kupující již dříve byl v prodlení, a když jsme kupujícímu předtím nastavili přiměřenou lhůtu na zaplacení a ta nebyla dodržená nebo pokud lhůta na zaplacení neodporuje právním předpisům.

§ 8 Záruka

 1. Práva kupujícího v případě věcných a právních vad (vadné nebo neúplné dodávky, neodborná manipulace a zabudování) se řídí platnými právními předpisy, pokud v těchto VOP není výslovně stanoveno jinak. V každém případě nejsou dotčeny zvláštní právní předpisy regulující dodání zboží konečnému spotřebiteli (dle § 478 a 479 BGB).
 2. Nároky na uplatnění reklamace ze strany kupujícího předpokládají, že on sám plní své povinnosti vůči zákonnému reklamačnímu řízení (§ 377, 381 BGB). Pokud během kontroly zboží nebo později budou zjištěny nedostatky, musíme o tom být neprodleně a písemně informováni. Za včasně doručené se považuje oznámení do jednoho týdne od dodání, což je dostačující pro dodržení oznamovací lhůty. Po zjištění zjevně vadné nebo neúplné dodávky zboží je kupující povinen do jednoho týdne od dodání písemně sdělit tyto vady a to nezávisle na své další povinnosti v zákonném reklamačním řízením. Za dodržení této povinnosti považujeme včasné doručení reklamačního oznámení. Náš záruční závazek je vyloučen, pokud kupující promešká řádnou lhůtu a nenahlásí včas uvedené nedostatky.
 3. Pokud je dodané zboží vadné, dle našeho uvážení, poskytneme buď opravu, nebo výměnu.
 4. Kupující je povinen dát nám potřebný čas a příležitost k předání a ověření stavu reklamovaného zboží. V případě výměny nám kupující musí předat vadné zboží podle platných právních předpisů. V případě, že jsme nebyli u původního plnění smluvně zavázáni k zabudování a následnému vyjmutí vadného zboží, neobsahuje ani následné plnění z naši strany nové zabudování.
 5. V případě, že se skutečně prokáže vada v dodávce na naší straně, neseme náklady reklamačního řízení spojené se zkouškami a doplňkovými úkony, zejména s dopravou, cestovní, pracovní a materiálové náklady (nikoliv zabudování a rozebrání). Pokud ale bude prokázáno, že požadavek na prohlídku vady byl neoprávněný, můžeme žádat kupujícího o proplacení nákladů reklamačního řízení tímto vzniklých.
 6. Pokud následná prohlídka ukáže, že došlo k zásadní vadě zboží, může kupující požadovat snížení kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy. Při vzniku jen nepatrných drobných závad nemůže kupující odstoupit od smlouvy.
 7. Pokud kupující odstoupí od smlouvy z právního důvodu nebo z důvodu vady materiálu po neúspěšné opravě, nemá nárok na náhradu škody s tím spojenou.
 8. Pokud kupující po neúspěšné opravě zvolí náhradu škody, zůstává zboží kupujícímu a náhrady škody se odvozují z rozdílu mezi kupní cenou a hodnotou vadného zboží.
 9. Jakost našich produktů odpovídá zásadně našim popisům výrobků, příp. u výrobků třetích osob popisu výrobku od tohoto výrobce. U produktů třetích osob nepřebíráme žádnou záruku za veřejná vyjádření výrobce nebo dalších třetích osob (např. reklamy). Přebíráme záruku za kvalitu zboží v souladu s platnými normami EN 771–2/DIN 20000–402, příp. Z-17.1–551 ve spojení s dodacím listem. Záruky v právním smyslu obdrží kupující od nás, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno jinak
 10. Pokud od nás kupující obdrží vadný návod na použití výrobku, jsme povinni dodat bezvadný návod jen v případě, že nedostatek pokynů vylučuje správné používání výrobku.

§ 9 Jiná odpovědnost

 1. Není-li dle těchto VOP včetně následujících ustanovení uvedeno jinak, odpovídáme za porušení smluvních a mimosmluvních povinností dle příslušných právních předpisů.
 2. V případě hrubé nedbalosti z jakéhokoliv právního důvodu zodpovídáme za způsobenou škodu my, naši zástupci a pověřenci. V případě jednoduché nedbalosti zodpovídáme my a naši zástupci za škody způsobené výhradně:

  (i) ublížení na těle, zdraví a životu

  (ii) za porušení podstatných smluvních závazků (povinnost, jejíž plnění vede k řádnému provedení smluvních úkonů a u které smluvní partner důvěřuje nebo může důvěřovat řádnému dodržování úkonů);

  v tomto případě:

  (iii) naše odpovědnost je omezená pouze na náhradu předvídatelných, typicky se vyskytujících škod.

 3. Omezená odpovědnost z předchozího odstavce však neplatí, pokud my nebo naši pověřenci jsme úmyslně zatajili vadu výrobku, nebo jsme převzali záruku za kvalitu výrobku, resp. plnění. Totéž platí pro nároky kupujícího podle (ProdHaftG).
 4. V případě odpovědnosti z nedbalosti, je naše odpovědnost za škody na zdraví, majetku a jiných aktiv omezena částkou 3 miliony EUR.

§ 10 Promlčení

 1. Vzájemné pohledávky smluvních partnerů se promlčují podle zákonných právních předpisů, pokud není uvedeno jinak.
 2. Bez ohledu na § 438 odst. 1 č. 3 BGB, je obecná promlčecí lhůta pro nároky za vady na zboží a právních vad jeden rok od dodávky. Pokud je smluvně sjednáno převzetí zboží, začíná tato promlčecí lhůta faktickým převzetím zboží ze strany kupujícího.
 3. Pokud je na plnění mezi námi a kupujícím použito smluvní právo, činí všeobecná promlčecí lhůta pro uplatnění nároků za vady na zboží a služeb dle § 195 BGB jeden rok od počátku běhu zákonné promlčecí lhůty (§ 199 BGB).
 4. Právní promlčecí předpisy pro věcné nároky na vydání zboží třetích stran (§ 438 odst. 1 č. 1 BGB), v případě podvodného jednání z naší strany (§ 438 odst. 3 BGB) nebo pro nároky poškozující dodavatele (§ 479 BGB) dle ProdHaftG stejně jako výše jmenované nároky na náhradu za škody v § 9 čísla 2. a 3. zůstávají nedotčeny. V těchto případech platí výhradně zákonné promlčecí předpisy.
 5. Nedotčeny zůstávají právní promlčecí předpisy také u stavebních prací a u záležitostí, které se týkají způsobu použití zboží na stavbách, u kterých byly způsobeny vady (§ 438 odst. 1 č. 2b BGB). Toto však neplatí pro smlouvy, na které se celkově vztahuje část B podmínek VOB. Potud platí pravidla VOB/B. Pokud dlužíme kupujícímu dle § 9náhradu škody za vady v dodávce nebo na našem zboží, platí v tomto paragrafu platné promlčecí lhůty také pro konkurenční mimosmluvní nároky na náhradu škod, pokud regulérní uplatňování zákonného promlčení (§195, 199 BGB) v každém jednotlivém případě nevede ke zkrácení promlčení. Promlčecí lhůty zůstávají v každém případě dle ProdHaftG nedotčeny.

§ 11 Závěrečná ustanovení

 1. Pro tyto VOP platí právo Spolkové republiky Německo. Ustanovení kupního práva UN Kaufrecht zde nelze uplatnit.
 2. Místo plnění pro dodání zboží jsou naše stávající výrobní závody, pokud není smluvně dohodnuto jinak. Místem plnění pro platby je naše správní sídlo ve Schwaigu D-90571, SRN.
 3. Místo pro všechny případné spory z obchodních vztahů mezi kupujícím, včetně těchto VOP, je dle naší volby obvodní soud Nürnberg, součást zemského soudu Nürnberg – Fürth nebo sídlo kupujícího. Totéž platí, pokud kupující nemá své sídlo soudního úřadu v Německu, nebo jeho sídlo, bydliště nebo obvyklý pobyt není znám v době vznesení případné žaloby. Pro vznesení žaloby proti nám je příslušným místem výhradně zemský a obvodní soud Nürnberg. Povinná zákonná ustanovení týkající se sídla soudu zůstávají tímto nařízením nedotčena.
 4. Pokud některá ustanovení smlouvy, včetně těchto VOP, jsou nebo se stanou zcela nebo částečně neplatné, je platnost ostatních ustanovení nedotčena. Zcela nebo částečně neplatná ustanovení musí být nahrazena regulací, která nezpůsobí neúčinnost celé smlouvy.
 5. Plně platný v rozhodném okamžiku smluvního vztahu je pouze německý originál těchto VOP. Nezodpovídáme za chyby v překladu.

Leden 2017

Zapf Daigfuss Vertriebs – GmbH
Günthersbühler Str. 10
905 71 Schwaig b. Nürnberg

Vysvětlivky zkratek v textu:

BGB – Bürgerliches Gesetzbuch (německý občanský zákoník).
HGB -Handelsgesetzbuch (německý obchodní zákoník).
StVO – Strassenverkeh­rsordnung (německý zákon o pravidlech provozu na pozemních komunikacích).
ProdHaftG – Produkt Haftung Gesetz (německý zákon o odpovědnosti za vady výrobků).
VOB – Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (německý řád o zadávání a o smlouvách pro stavební práce).
UN Kaufrecht – United Nations Conventions Of Contracts for the International Sale Of Goods, CISG (smluvní konvence OSN o mezinárodním prodeje zboží).

Poradenství pro Českou republiku:

Kalksandstein CZ, s.r.o.

Zapf Daigfuss
KS - konecn starostí